İstanbul depreme hazır hale getirilecek

İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.
İstanbul depreme hazır hale getirilecek

İstanbul’da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.

On Birinci Kalkınma Planı’na göre afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. İstanbul’daki kritik altyapı tesislerinin, kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kapasitelerinin yükseltilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu.

On Birinci Kalkınma Planı’nda, güvenlik ve afet yönetimi ile dış göç konularında izlenecek politikalar ile alınacak tedbirlere de yer verildi.

AFET YÖNETİMİ

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amaçlanan plana göre, bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak, farklı afet türlerine göre önceliklendirme yapılacak.

AFAD ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2018 verilerine göre, 8,9 milyon olan zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının 2023’te 12,1 milyona ulaşması hedefi de planda yer aldı. Şu anda tek ilin kullandığı Sayısal Telsiz Sistemine ise bütün illerin katılması sağlanacak.

Ayrıca afet risk ve zarar azaltma çalışmalarına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacak. Afet tehlike ve risklerinin azaltılması için öncelikli afet türleri dikkate alınarak bütün illerde afet risk azaltma planları hazırlanacak.

Olmuş veya olması muhtemel afetler için yerel afet önleme projeleri hazırlanıp uygulanma kapasitesi artırılacak. Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesinin etkin bir şekilde takibi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve risk azaltmaya yönelik uluslararası iş birliği faaliyetleri artırılacak. Ülke genelinde iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin senaryolar da dikkate alınarak afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak.

Tüm afet türlerine göre afet tehlike haritaları yapılacak. Afet tehlike derecesi yüksek olan yerlerde afet türlerine göre risk haritaları oluşturulacak.

İSTANBUL İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

İstanbul’da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. İstanbul’daki kritik altyapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

İstanbul’da afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınarak sosyal donatılarının tamamlanması ve kapasitelerinin artırılması sağlanacak. İstanbul’da yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem taşıyan hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Kamu hizmet binalarının envanterini çıkarma ve afetlere karşı güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. Kritik altyapı tesislerinin önceliklendirilmesi için yöntem belirlenecek. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecek. Afet sonrası iyileştirme planı hazırlanmasının usul ve esasları belirlenerek ulusal iyileştirme planının çerçevesi hazırlanacak.

Afet riski yüksek olan yerler için yerel afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacak. Afet yönetiminin etkinliğini artırmak üzere kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim altyapısı üzerinden karar desteği sağlamaya yönelik veri paylaşımını iyileştirecek, kesintisiz haberleşme altyapısı ile afet yönetimi bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecek.

Afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Afetlerin daha etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasiteleri güçlendirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı ülke genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim ve farkındalık merkezleri aracılığı ile toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacak. Yerelde afet yönetiminden sorumlu birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları ile ihtiyaç duyulan lojistik barınma malzemelerinin tedariki yapılacak.