Kapadokya’nın tarihi mirası koruma altında

Kapadokya'daki tarihi mirasın korunması ve bu konudaki bütün yetkilerin tek elde toplanması için TBMM'ye sunulan kanun teklifi kabul edildi.
Kapadokya’nın tarihi mirası koruma altında

Kapadokya’daki tarihi mirasın korunması ve bu konudaki bütün yetkilerin tek elde toplanması için TBMM’ye sunulan kanun teklifi kabul edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu ve kabul edildi. Teklife göre, Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya Alanı’nda yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya Alanı’nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da kaçak yapılaşmayla alakalı ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Bu amaçla geçtiğimiz aylarda yıkımlar olduğunu ifade eden Ersoy, “Bizim hedefimiz yıkmak değil. Öncelikli hedefimiz kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Bu bağlamda hazırlanmış bir yasa tasarısı. Ne yapılıyor alan başkanlığı sistemi ile? Kapadokya’da plan yapma, ruhsat ve iskan verme yetkisi, belediye, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda var. Bütün bu yetkiler bazı yerlerde çakışıyor. Ruhsat ve izin almak maalesef bazen 8 yıla kadar çıkan süreçler gerektiriyor. İşte biz bu süreçleri kısaltabilmek, normal haline getirebilmek için alan başkanlığı sistemini geliştirdik. Bu sistemle yetkiler tek bir başkanlıkta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilecek bir alan başkanlığı sisteminde toplanacak. Böylelikle 8 yıl süren bir izin süreci birkaç ay içinde halledilmiş olacak. Plan yapma yetkileri tek elde toplanacak ama bunu yapan kurulun içinde Çevre ve Orman Bakanlıklarımızın yetkilileri de olacak. Bu planlar belediyeler ve yerel otoritelerin de görüşü alınarak yapılacak. Burada amaç, süreci kısaltmak ve doğru planlamayı yerel halkla birlikte yaparak, Kapadokya ve çevresine uygun mimari projelerin, kaçak yapıların önüne geçilecek şekilde yapılması.” dedi.

Alan başkanlığı sisteminin katkılarına dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Her şeyden önce korumuş olursunuz. Koruma ve kullanma dengesinde bir plan yapacağınız için o güzelliklerin geleceğe miras kalmasını sağlamış olursunuz. İnsanları da kaçağa teşvik etmemiş olursunuz. Çünkü süreç uzadığı zaman bir bakıyorsunuz kaçak yapılaşma bölgenin rutini haline geliyor. Rutin bir işlemmiş gibi herkes tarafından yapılıyor. Sonrasında yıkmak da sıkıntı. Yıkımında insanlar da zarar görüyor. Şimdi biz bu yasayla birlikte önlerindeki gerekçeleri kaldırmış oluyoruz. Hem bölgeye yakışan bir planlama yapmış olacağız hem de insanlar izin alarak imar planına uygun bir şekilde yapılarını yapacaklar. Kaçak yapılaşmaya da hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz.”